Adding Enterprise Storage to AWS A Customer’s Journey